Serwis informacyjny Liturgia.pl patronem medialnym naszego projektu „Kodeks Occo”

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny od początku pomagała nam w prowadzeniu projektu „Kodeks Occo” i współorganizowała trzy z sześciu warsztatów śpiewaczych, odbywających się w jego ramach, a teraz prowadzony przez nią znany serwis informacyjny Liturgia.pl, cieszący się wysokim prestiżem wśród ludzi zajmujących się liturgią chrześcijańską oraz muzyką liturgiczną, zgodził się zostać patronem medialnym koncertów w Amsterdamie i Heiloo, podczas których zaprezentujemy kilkanaście utworów z tego słynnego rękopisu muzycznego.

Fot. M. Maziarka, FDOL/liturgia.pl

Po ostatnich warsztatach, które odbyły się w dniach 15-19 stycznia br. w krakowskim klasztorze ojców dominikanów, w serwisie Liturgia.pl ukazał się obszerny tekst na ich temat. Zamieszczono też zdjęcia oraz link do nagrania z koncertu, który zaśpiewaliśmy w dominikańskiej bazylice Świętej Trójcy w niedzielę 19 stycznia. Zapraszamy do lektury: Śpiewacy Kodeksu Occo z Marcelem Peresem pojadą do Amsterdamu (posłuchaj)

Przy okazji informujemy, że cały czas na stronie zrzutka.pl działa zrzutka, w której zbieramy środki na pokrycie kosztów naszych koncertów. Prosimy o hojność! Adres zrzutki: zrzutka.pl/387ds8

15-19 stycznia w Krakowie: Kodeks Occo powraca!

Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty przygotowujące do występu w Amsterdamie oraz na kończącą je prezentację powarsztatową! Osoby z doświadczeniem muzycznym mogą się zapisać, nawet jeśli nie uczestniczyły w poprzednich edycjach.

Marcel Pérès wraca do Krakowa, by poprowadzić warsztaty śpiewu arcydzieła polifonii renesansowej – Missa Pange Lingua Josquina des Pres!

Polifonia to niezwykła dziedzina sztuki muzycznej, a zarazem skarb i owoc pobożności Kościoła rzymskokatolickiego. Niestety, w Polsce poza nielicznymi wyjątkami praktycznie nie można jej usłyszeć w jej naturalnym środowisku, czyli w liturgii. Dlatego zapraszamy na warsztaty śpiewu, na zakończenie których zaśpiewamy słynną Missa Pange Lingua Josquina des Pres podczas liturgii!

Poprowadzi nas Marcel Pérès, słynny francuski muzykolog, śpiewak, kompozytor oraz badacz i znawca najstarszych kultur i tradycji muzycznych Europy, lider zespołu Organum. Grupa warsztatowa pod jego kierownictwem zagłębi się w świat muzyki polifonicznej. Przedmiotem warsztatu będzie muzyka z Kodeksu Occo – niezwykłego manuskryptu związanego z miejscem średniowiecznego cudu eucharystycznego w Amsterdamie (1345 r.). Dzięki Marcelowi Pérèsowi muzyka z tego skarbca zostanie ożywiona tym razem Krakowie, a oprócz muzyki polifonicznej Josquina Desprez grupa warsztatowa będzie pracowała też nad Oficjum do Najświętszego Sakramentu św. Tomasza z Akwinu. Owoce pracy uczestników warsztatów zabrzmią podczas Mszy w kościele oo. dominikanów w Krakowie w Niedzielę 19 stycznia o 15:30.

Start warsztatów: w środę 15 stycznia o 17:17
Zakończenie: Msza w niedzielę 19 stycznia o 15:30 u dominikanów, podczas której zaśpiewamy Missa Pange Lingua Josquina.
Koszt: 350 zł.
Zgłoszenia: jan.kiernicki@wp.pl

Zapraszamy!

Marcel Pérès o Projekcie Occo (video z poprzednich edycji): https://www.facebook.com/PoznanKatharsisFestival/videos/333802727489130/

Zachęcamy do nabycia aktualnego numeru „Niedzieli”

W aktualnym drukowanym numerze Tygodnika Katolickiego „Niedziela” (z datą 3.XI) znajdują się obszerne informacje o zainicjowanej przez nas polsko-holenderskiej akcji modlitwy o powołania dla naszych krajów za przyczyną św. Willibrorda oraz Pięciu Braci Męczenników i jest podany tekst modlitwy do codziennego odmawiania w tej intencji w listopadzie. Serdecznie dziękujemy i zachęcamy Państwa do nabycia tego numeru. I oczywiście gorąco zapraszamy do przyłączenia się do modlitwy! Opis, jak to zrobić, znajduje się w poprzednim wpisie.

Listopadowa akcja modlitewna – wypraszamy powołania dla Polski i Holandii

[For English and Dutch text please look below]
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału we wspólnej polsko-holenderskiej akcji modlitewnej. Przez cały listopad będziemy się modlili o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne dla Polski i Holandii za przyczyną św. Willibrorda, apostoła Holandii, oraz Pięciu Braci Męczenników. Akcja ma błogosławieństwo ks. biskupa Wiesława Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej, gdzie leży sanktuarium Pięciu Braci (Kazimierz Biskupi), oraz ks. biskupa koadiutora diecezji Haarlem-Amsterdam Jana Hendriksa. Naszymi partnerami medialnymi są „Rycerz Niepokalanej”, „eSPe” i „Moje powołanie”.

Udział w akcji zapowiedzieli już m.in. seminarium księży Misjonarzy Świętej Rodziny z Kazimierza Biskupiego, seminarium diecezji haarlemsko-amsterdamskiej oraz erem braci kamedułów pw. Pięciu Braci z Bieniszewa! <3 Modlimy się w listopadzie, ponieważ to w tym miesiącu przypadają wspomnienia liturgiczne naszych orędowników: 7 listopada św. Willibrorda, a 13 listopada – Pięciu Braci.Nasza modlitwa będzie wyglądać tak: codziennie odmawiamy modlitwę o powołania, załączoną poniżej, najlepiej z dziesiątką różańca. Można też indywidualnie podjąć w tej intencji dodatkową modlitwę, post czy jałmużnę, ale nie jest to konieczne.

MODLITWA O POWOŁANIA

„Panie Jezu Chryste, Ty obdarowałeś szczególnym powołaniem apostołów, którzy głosili orędzie Dobrej Nowiny o zbawieniu całemu światu. Ty posłałeś na wszystkie krańce świata niezliczonych misjonarzy, wśród nich świętego Willibrorda i Pięciu Braci Męczenników, aby swoim słowem lub zasiewem krwi męczeńskiej wzbudzali nowe pokolenia Twoich wiernych. Spójrz, Panie, na potrzeby współczesnego świata i wezwij wielu młodych ludzi na Twoją apostolską służbę w stanie kapłańskim i zakonnym. Daj im odczuć ogrom Twojej miłości, jaką będą mogli doświadczyć, szukając Ciebie w drugim człowieku, zwłaszcza w ubogim, cierpiącym, załamanym, zagubionym, nie znającym sensu życia, pogrążonym w nałogach.

Jezu, wyzwól ich wolność, aby nie zważali na trudności i, idąc za Twoim wezwaniem, wspaniałomyślnie i z radością oddali Ci swoje życie przez wierną służbę tym, do których ich poślesz. Matko Najświętsza, oddaję Ci w matczyną opiekę wszystkich powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego. Niech będą oddani sprawie Bożego królestwa na wzór Twojego oddania się woli Bożej w swym ziemskim życiu.

Proszę o to szczególnie za przyczyną świętego Willibrorda oraz Pięciu Braci Męczenników. Spraw, Panie Jezu, aby Polska i Holandia, kraje, do których ci święci przed wiekami zanieśli światło Ewangelii i które do dziś otaczają ich wierną czcią, mogły ucieszyć się dzisiaj licznymi i świętymi powołaniami do kapłaństwa i życia zakonnego. Amen”.

Informacje o Pięciu Braciach Męczennikach

Informacje o św. Willibrordzie


[English text]

Throughout November, we will pray for numerous and holy priest and religious vocations for Poland and the Netherlands through the intercession of St. Willibrord, the Apostle of the Netherlands, and the Five Martyr Brothers in Poland. The action has the blessing of Bishop Wiesław Mering, ordinary of the Diocese of Włocławek, where the Shrine of Five Brothers is located (Kazimierz Biskupi), as well as Bishop Jan Hendriks, Coadiutor of the Diocese of Haarlem-Amsterdam. Our media partners are „Rycerz Niepokalanej” (newspaper established by St. Maximilian Kolbe), „eSPe” and „Moje powołanie”.Participation in the action campaign has been already announced by Seminary of Missionaries of the Holy Family from Kazimierz Biskupi, Seminary of the Haarlem-Amsterdam Diocese and Camaldolese Erem dedicated to Five Martyr Brothers in Bieniszew <3 We pray in November, because it is this month that liturgical feasts of our intercessors are celebrated: St. Willibrord on 7th, and Five Martyr Brothers on 13th.The order of our prayer: every day we say a prayer for vocations attached below, preferably with 10 of the Rosary. More prayer, fasting or almsgiving for this intention can also be added (not obligatory).


PRAYER FOR VOCATIONS

„Lord Jesus Christ, You gave a special calling to the apostles who preached the Good News of salvation to the whole world. You sent countless missionaries to all the ends of the world, among them Saint Willibrord and the Five Martyr Brothers, so that new generations of Your faithful may be raised by their word or martyr’s blood. Look, O Lord, upon the needs of the modern world and call many young people to Your apostolic service in the priesthood or religious orders. Grant that they may experience the abundance of Your love by seeking you in another person, especially in the poor, suffering, broken, lost, devoid of the sense of life or ensnared in addictions.

Jesus, give them freedom, so that they may follow Your call, regardless of the difficulties, and generously and joyfully give You their lives through their faithful service to those to whom You will send them. Holy Mother, I entrust all those called to the priesthood and religious life to Your maternal protection. May they be dedicated to the cause of God’s kingdom, following the example of Your devotion to God’s will in Your earthly life.

I ask this especially through the intercession of Saint Willibrord and the Five Martyr Brothers. Lord Jesus, may Poland and the Netherlands, countries to which these saints brought the light of the Gospel centuries ago and where they have been faithfully venerated until today, enjoy numerous and holy vocations to the priesthood and religious life today. Amen.”

Five Martyr Brothers – more info (German)

St. Willibrord – more info

[Dutch text]

Gebed tijdens de maand van gebed voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven in Polen en Nederland op voorspraak van de H. Willibrord (7 nov.) en de Eerste vijf Poolse martelaren (13 nov.):

Heer Jezus Christus. U gaf een speciale roeping aan de apostelen die het Goede Nieuws van verlossing aan de hele wereld predikten. U stuurde talloze missionarissen naar alle delen van de wereld, onder hen Sint Willibrord en de Vijf Martelaren Broeders, zodat nieuwe generaties van Uw gelovigen zouden opstaan door hun woord of hun martelaren bloed. Zie, O Heer naar de noden van de moderne wereld en roep vele jongeren op tot Uw apostolische dienst in het priesterschap of religieuze leven. Sta toe dat zij de overdaad van Uw liefde mogen beleven door U in een andere persoon te zoeken, vooral in de armen, de lijdenden, de gebrokenen, de verlorenen, verstoken van de zin van het leven of verstrikt in verslavingen.

Jezus, geef hun vrijheid zodat zij Uw roep mogen volgen, ongeacht de moeilijkheden, en vrijelijk en blijmoedig U hun leven mogen geven door hun loyale dienst aan zij naar wie U hun zal zenden. Heilige Moeder, ik vertrouw al diegenen die geroepen zijn tot het priesterschap en het religieuze leven toe aan uw moederlijke bescherming. Mogen zij toegewijd zijn aan de zaak van God’s Koninkrijk, het voorbeeld volgen van uw toewijding aan God’s Wil in uw aardse leven.

Ik vraag dit vooral op voorspraak van Sint Willibrord en de Vijf Poolse Martelaren Broeders. Heer Jezus, moge Polen en Nederland, landen aan wie deze heiligen eeuwen geleden het licht van het Evangelie hebben gebracht en waar zij tot op heden trouw zijn vereerd, heden vele en heilige roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven beleven. Amen.

Recenzja z majowego koncertu „Occo”

Koncert prezentujący wyniki majowych warsztatów z projektu Kodeks Occo w Poznaniu doczekał się recenzji w bardzo prestiżowym czasopiśmie branżowym: „Ruchu Muzycznym”! Jest to zaszczyt, za który serdecznie dziękujemy. Dodatkowo pod recenzją podajemy linka do nagrania wykonanego wówczas utworu „Tantum ergo” . Najbliższa sesja warsztatowa odbędzie się, także w Poznaniu, w dniach 26-19 września. Organizuje ją, jak poprzednio, zaprzyjaźniona z nami Fundacja Świętego Benedykta. Utwory z Kodeksu Occo, nad którymi będziemy pracować, zaprezentujemy podczas Mszy św. o godz. 14.00.

Marcel Pérès – warsztaty Kodeks Occo

Marcel Pérès i grupa warsztatowa wykonują Tantum Ergo Sacramentum z Kodeksu Occo podczas ostatniej sesji warsztatowej w Poznaniu. Chętnych do dołączenia do tej niezwykłej muzycznej wyprawy zapraszamy do zgłoszenia na nadchodzące warsztaty 26-29 września w Poznaniu!Marcel Pérès and the workshop group perform Tantum Ergo Sacramentum from Occo Codex during last workshops in Poznań. And on 26th-29th of September we invite you to join us and continue this musical adventure together during upcoming session of franco-flemish polyphony: https://www.facebook.com/events/433952317203442/. There are still some places left, especially for bass singers!Marcel Pérès: warsztaty śpiewu polifonicznego w PoznaniuVideo: Antoni Wojtkowiak – Grupamedialna com – Filmowe Życiorysy PL

Opublikowany przez Poznań Katharsis Festival Piątek, 6 września 2019
Prezentacja wyników warsztatów pod kierunkiem Marcela Pérèsa, Tantum ergo (kościół oo. jezuitów w Poznaniu)

26–29 września, Poznań: piąte warsztaty z cyklu „Kodeks Occo”

Pod kierunkiem Marcela Pérèsa kontynuujemy prace nad programem koncertu, który będziemy śpiewać 14–15 marca 2020 r. w Amsterdamie. Najbliższe warsztaty odbędą się 26–29 września w Poznaniu, od czwartku rano do niedzieli rano. O godz. 14.00 w niedzielę zaśpiewamy przygotowaną już w pełni Mszę Pange lingua Josquina Despreza na Mszy świętej.

Tym razem warsztaty organizuje współpracująca z nami Fundacja Świętego Benedykta. Opłata warsztatowa wynosi 300 zł. Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie. Zapisy: warsztaty@fundacjaswietegobenedykta.pl

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowany przez Poznań Katharsis Festival Piątek, 2 sierpnia 2019

Czwarta odsłona latających warsztatów…

…czyli polifonia franko-flamandzka ze słynnego kodeksu Occo, pochodzącego z historycznej kaplicy cudu eucharystycznego w Amsterdamie, oraz oficjum chorałowe św. Tomasza ku czci Najświętszego Sakramentu, już na początku lipca w prześlicznym dolnośląskim Lubomierzu, gdzie działa Stowarzyszenie Dusza (nasz partner w tej edycji warsztatów). Przypominamy, że celem cyklu jest przygotowanie grupy śpiewaków do wykonywania w przyszłości kompleksowego repertuaru ku czci Najświętszego Sakramentu – w Polsce oraz Amsterdamie. Poprzednie spotkania odbyły się w Krakowie (we współpracy z Fundacją Dominikański Ośrodek Liturgiczny) i w Poznaniu (we współpracy z Fundacją świętego Benedykta, w ramach festiwalu Katharsis). Można zapisać się tylko na lipcowe warsztaty bez deklarowania się co do przyszłego udziału. Serdecznie zapraszamy! A oto informacje praktyczne:

miejsce i czas: refektarz dawnego klasztoru sióstr benedyktynek w Lubomierzu (pl. Kościelny 5) od środy 3 VII do niedzieli 7 VII po południu.

koszt: 350 zł
Prosimy o kontakt, jeśli dla kogoś cena stanowi problem – ważne jest dla nas, aby każdy, komu na tym zależy, mógł wziąć udział. Można też odwrotnie, wesprzeć dodatkową kwotą 😉

nocleg:
– możliwy jest nocleg w klasztorze w cenie 35 zł za noc (prosimy o kontakt)
– jest też możliwość wynajęcia pokoju w samym Lubomierzu, nad pizzerią Norra, ok. 5 min. pieszo od klasztoru. Informacje i rezerwacja: 75 781 22 22

Zgłoszenia i wszelkie pytaniami prosimy kierować na adres:
kontakt@dusza.org.pl
lub pod numer telefonu:
783 783 611

Zapraszamy na śpiewy z Kodeksu Occo: Poznań, 2–5 maja

Plakat warsztatów z kodeksu Occo w Poznaniu

Marcel Pérès, słynny francuski muzykolog, śpiewak, kompozytor oraz badacz i znawca najstarszych kultur i tradycji muzycznych Europy, lider zespołu Organum, tym razem poprowadzi warsztaty z Kodeksu Occo w Poznaniu, w ramach festiwalu Poznań Katharsis Festival. Dzięki Marcelowi muzyka z tego niezwykłego rękopisu, związanego z Cudem Eucharystycznym w Amsterdamie w 1345 r., zostanie ożywiona w Poznaniu, w którym zaledwie kilkadziesiąt lat później również nastąpił słynny Cud Eucharystyczny. Dlatego oprócz muzyki polifonicznej Josquina Desprez grupa warsztatowa będzie pracowała też nad Oficjum do Najświętszego Sakramentu autorstwa św. Tomasza z Akwinu. Prezentacja powarsztatowa odbędzie się w niedzielę 5 maja w kościele oo. jezuitów przy ul. Szewskiej 18 o godz. 17.00.

Na naszą prośbę tę edycję warsztatów (stanowiących, przypomnijmy, część większego projektu przygotowującego koncerty w Amsterdamie w marcu 2020 r., tzn. w 675. rocznicę Cudu) prowadzi Fundacja Świętego Benedykta, organizująca festiwal Poznań Katharsis Festival. Serdecznie dziękujemy!

Data warsztatów: 2–5 maja
Miejsce: klasztor oo. jezuitów, Poznań, ul. Szewska 18
Opłata warsztatowa: 300 zł
Zapisy: warsztaty@fundacjaswietegobenedykta.pl
Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Kodeks Occo powraca: 14-17 marca 2019 r. Zapraszamy!

Przed nami drugie z cyklu kilku warsztatów z polifonii franko-flamandzkiej ze słynnego kodeksu Occo, pochodzącego z historycznej kaplicy cudu eucharystycznego w Amsterdamie, oraz oficjum chorałowego św. Tomasza ku czci Najświętszego Sakramentu. Celem cyklu jest przygotowanie grupy śpiewaków do wykonywania w przyszłości kompleksowego repertuaru ku czci Najświętszego Sakramentu – w Polsce oraz Amsterdamie. Można brać udział w jednych warsztatach, bez deklarowania się co do przyszłości.

Prowadzący

Marcel Pérès jest kompozytorem, śpiewakiem, organistą i historykiem muzyki. W 1982 r. założył zespół Ensemble Organum. Od ponad trzydziestu pięciu lat prowadzi różnorodne badania nad pamięcią muzyczną oraz wprowadzaniem jej w życie. Nagrał około czterdziestu płyt, jest też autorem licznych książek i artykułów. Interesuje się zwłaszcza historią rytów widzianą przez pryzmat śpiewu. Pragnie zrozumieć, dlaczego i jak ludzie tworzą i tworzyli muzykę. Jego pielgrzymowanie po meandrach pamięci muzycznej zaprowadziło go do zgłębiania wszelkich form muzycznych od późnego antyku po początki XXI wieku.

Szczegółowe informacje

Kiedy: 14-17 marca 2019
Gdzie: Klasztor oo. Dominikanów, ul. Stolarska 12
Opłata warsztatowa: 300 zł
Język: prowadzący będzie mówił po francusku lub po angielsku, będzie tłumaczony na język polski.
Nocleg i wyżywienie we własnym zakresie.

Godziny warsztatów:
czwartek: 18.00-20.00
piątek: 10.00-13.00, 15.30-18.30
sobota: 10.00-13.00, 15.30-18.30
niedziela: 10.00-12.00, o 14.00 śpiew na zakończenie warsztatów

Zapisy: tutaj

Dodatkowe informacje: julia.piwakowska@gmail.com, tel. 783 783 611

Organizatorzy: Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny oraz Stowarzyszenie Brandsma