Listopadowa akcja modlitewna – wypraszamy powołania dla Polski i Holandii

[For English and Dutch text please look below]
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału we wspólnej polsko-holenderskiej akcji modlitewnej. Przez cały listopad będziemy się modlili o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne dla Polski i Holandii za przyczyną św. Willibrorda, apostoła Holandii, oraz Pięciu Braci Męczenników. Akcja ma błogosławieństwo ks. biskupa Wiesława Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej, gdzie leży sanktuarium Pięciu Braci (Kazimierz Biskupi), oraz ks. biskupa koadiutora diecezji Haarlem-Amsterdam Jana Hendriksa. Naszymi partnerami medialnymi są „Rycerz Niepokalanej”, „eSPe” i „Moje powołanie”.

Udział w akcji zapowiedzieli już m.in. seminarium księży Misjonarzy Świętej Rodziny z Kazimierza Biskupiego, seminarium diecezji haarlemsko-amsterdamskiej oraz erem braci kamedułów pw. Pięciu Braci z Bieniszewa! <3 Modlimy się w listopadzie, ponieważ to w tym miesiącu przypadają wspomnienia liturgiczne naszych orędowników: 7 listopada św. Willibrorda, a 13 listopada – Pięciu Braci.Nasza modlitwa będzie wyglądać tak: codziennie odmawiamy modlitwę o powołania, załączoną poniżej, najlepiej z dziesiątką różańca. Można też indywidualnie podjąć w tej intencji dodatkową modlitwę, post czy jałmużnę, ale nie jest to konieczne.

MODLITWA O POWOŁANIA

„Panie Jezu Chryste, Ty obdarowałeś szczególnym powołaniem apostołów, którzy głosili orędzie Dobrej Nowiny o zbawieniu całemu światu. Ty posłałeś na wszystkie krańce świata niezliczonych misjonarzy, wśród nich świętego Willibrorda i Pięciu Braci Męczenników, aby swoim słowem lub zasiewem krwi męczeńskiej wzbudzali nowe pokolenia Twoich wiernych. Spójrz, Panie, na potrzeby współczesnego świata i wezwij wielu młodych ludzi na Twoją apostolską służbę w stanie kapłańskim i zakonnym. Daj im odczuć ogrom Twojej miłości, jaką będą mogli doświadczyć, szukając Ciebie w drugim człowieku, zwłaszcza w ubogim, cierpiącym, załamanym, zagubionym, nie znającym sensu życia, pogrążonym w nałogach.

Jezu, wyzwól ich wolność, aby nie zważali na trudności i, idąc za Twoim wezwaniem, wspaniałomyślnie i z radością oddali Ci swoje życie przez wierną służbę tym, do których ich poślesz. Matko Najświętsza, oddaję Ci w matczyną opiekę wszystkich powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego. Niech będą oddani sprawie Bożego królestwa na wzór Twojego oddania się woli Bożej w swym ziemskim życiu.

Proszę o to szczególnie za przyczyną świętego Willibrorda oraz Pięciu Braci Męczenników. Spraw, Panie Jezu, aby Polska i Holandia, kraje, do których ci święci przed wiekami zanieśli światło Ewangelii i które do dziś otaczają ich wierną czcią, mogły ucieszyć się dzisiaj licznymi i świętymi powołaniami do kapłaństwa i życia zakonnego. Amen”.

Informacje o Pięciu Braciach Męczennikach

Informacje o św. Willibrordzie


[English text]

Throughout November, we will pray for numerous and holy priest and religious vocations for Poland and the Netherlands through the intercession of St. Willibrord, the Apostle of the Netherlands, and the Five Martyr Brothers in Poland. The action has the blessing of Bishop Wiesław Mering, ordinary of the Diocese of Włocławek, where the Shrine of Five Brothers is located (Kazimierz Biskupi), as well as Bishop Jan Hendriks, Coadiutor of the Diocese of Haarlem-Amsterdam. Our media partners are „Rycerz Niepokalanej” (newspaper established by St. Maximilian Kolbe), „eSPe” and „Moje powołanie”.Participation in the action campaign has been already announced by Seminary of Missionaries of the Holy Family from Kazimierz Biskupi, Seminary of the Haarlem-Amsterdam Diocese and Camaldolese Erem dedicated to Five Martyr Brothers in Bieniszew <3 We pray in November, because it is this month that liturgical feasts of our intercessors are celebrated: St. Willibrord on 7th, and Five Martyr Brothers on 13th.The order of our prayer: every day we say a prayer for vocations attached below, preferably with 10 of the Rosary. More prayer, fasting or almsgiving for this intention can also be added (not obligatory).


PRAYER FOR VOCATIONS

„Lord Jesus Christ, You gave a special calling to the apostles who preached the Good News of salvation to the whole world. You sent countless missionaries to all the ends of the world, among them Saint Willibrord and the Five Martyr Brothers, so that new generations of Your faithful may be raised by their word or martyr’s blood. Look, O Lord, upon the needs of the modern world and call many young people to Your apostolic service in the priesthood or religious orders. Grant that they may experience the abundance of Your love by seeking you in another person, especially in the poor, suffering, broken, lost, devoid of the sense of life or ensnared in addictions.

Jesus, give them freedom, so that they may follow Your call, regardless of the difficulties, and generously and joyfully give You their lives through their faithful service to those to whom You will send them. Holy Mother, I entrust all those called to the priesthood and religious life to Your maternal protection. May they be dedicated to the cause of God’s kingdom, following the example of Your devotion to God’s will in Your earthly life.

I ask this especially through the intercession of Saint Willibrord and the Five Martyr Brothers. Lord Jesus, may Poland and the Netherlands, countries to which these saints brought the light of the Gospel centuries ago and where they have been faithfully venerated until today, enjoy numerous and holy vocations to the priesthood and religious life today. Amen.”

Five Martyr Brothers – more info (German)

St. Willibrord – more info

[Dutch text]

Gebed tijdens de maand van gebed voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven in Polen en Nederland op voorspraak van de H. Willibrord (7 nov.) en de Eerste vijf Poolse martelaren (13 nov.):

Heer Jezus Christus. U gaf een speciale roeping aan de apostelen die het Goede Nieuws van verlossing aan de hele wereld predikten. U stuurde talloze missionarissen naar alle delen van de wereld, onder hen Sint Willibrord en de Vijf Martelaren Broeders, zodat nieuwe generaties van Uw gelovigen zouden opstaan door hun woord of hun martelaren bloed. Zie, O Heer naar de noden van de moderne wereld en roep vele jongeren op tot Uw apostolische dienst in het priesterschap of religieuze leven. Sta toe dat zij de overdaad van Uw liefde mogen beleven door U in een andere persoon te zoeken, vooral in de armen, de lijdenden, de gebrokenen, de verlorenen, verstoken van de zin van het leven of verstrikt in verslavingen.

Jezus, geef hun vrijheid zodat zij Uw roep mogen volgen, ongeacht de moeilijkheden, en vrijelijk en blijmoedig U hun leven mogen geven door hun loyale dienst aan zij naar wie U hun zal zenden. Heilige Moeder, ik vertrouw al diegenen die geroepen zijn tot het priesterschap en het religieuze leven toe aan uw moederlijke bescherming. Mogen zij toegewijd zijn aan de zaak van God’s Koninkrijk, het voorbeeld volgen van uw toewijding aan God’s Wil in uw aardse leven.

Ik vraag dit vooral op voorspraak van Sint Willibrord en de Vijf Poolse Martelaren Broeders. Heer Jezus, moge Polen en Nederland, landen aan wie deze heiligen eeuwen geleden het licht van het Evangelie hebben gebracht en waar zij tot op heden trouw zijn vereerd, heden vele en heilige roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven beleven. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *